Ontslagvergoedingen in een internationale context

Een afvloeiingsregeling ontvangen is meestal geen blije gebeurtenis en brengt de nodige fiscale vraagstukken met zich mee. Wanneer er sprake is van internationaal werk dan compliceert dit de situatie nog verder. Lees hier verder voor meer inzicht in deze complexe materie.

Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding volgt altijd uit het beëindigen van een dienstbetrekking. Eindigt deze dienstbetrekking niet in Nederland dan volgt de vraag welk land er belasting mag gaan heffen over de ontslagvergoeding. De belastingdienst heeft een groot aantal belastingverdragen gesloten om te bepalen of het werkland of het thuisland belasting mag heffen over inkomsten uit dienstbetrekking. De verdragen zijn veelal op het OECD modelbelastingverdrag gesloten. In het commentaar op dit verdrag stond tot voor kort echter niets over ontslagvergoedingen.

De Hoge Raad over ontslagvergoedingen

In Nederland oordeelde de Hoge Raad al hoe met ontslagvergoedingen om te gaan. Men nam altijd een referentie periode van vijf jaar en kende de belasting over de ontslagvergoeding toe aan het werkland waar de werknemer de afgelopen vijf jaar fiscaal belast inkomen genoot.

Een voorbeeld: een Nederlandse werkgever zendt een werknemer, die in Nederland woont, uit naar Frankrijk. De arbeidsovereenkomst eindigt nadat hij of zij drie jaar in Frankrijk woont en werkt, waarna de werknemer besluit om niet naar Nederland terug te keren. De ontslagvergoeding bedraagt € 50.000,- waarvan 3/5 deel aan Frankrijk wordt toegewezen en 2/5 deel aan Nederland.

Een nieuw OECD commentaar, grote gevolgen

In het nieuwe OECD commentaar staat dat deze referentie periode nog maar slechts 12 maanden bedraagt. Hierdoor wijzigt het voorbeeld hierboven naar een volledige toewijzing aan Frankrijk. Grote gevolgen dus voor de belastingheffing op ontslagvergoedingen.

Een ontslagvergoeding na een langere detachering betekent automatisch volledige belastingheffing over de ontslagvergoeding in het werkland. Van een verdeling tussen het werk- en het thuisland is enkel nog sprake bij een korte uitzending.

Fiscale impact op het pensioen

Staat u vlak voor het bereiken van de pensioenleeftijd dan moet u zich afvragen of en wanneer u naar Nederland terugkeert. Door het nieuwe commentaar is de laatste maanden van de dienstbetrekking in Nederland werken fiscaal zeer onvoordelig.

Afvloeiingsregeling: overige elementen

Een afvloeiingsregeling bestaat zelden uit enkel een ontslagvergoeding. Het commentaar geeft ook hier een aantal richtlijnen. De belangrijkste zijn deze:

  • loondoorbetaling tijdens de opzegtermijn bij vrijstelling van werk; in dit geval is het werkland heffingsbevoegd;
  • betaling wegens een non concurrentie beding; het woonland van de werknemer is bevoegd;
  • een vergoeding voor pensioenpremies; het woonland van de werknemer is bevoegd tot heffing.

Het is duidelijk dat de vaststelling van de woonplaats van de (voormalige) werknemer hierbij een belangrijke rol speelt.

Wel of geen loonbelasting inhouden
Het komt vaak voor dat de Nederlandse werkgever of het Nederlandse hoofdkantoor de kosten van de afvloeiingsregeling betaalt. Daarbij zal de werkgever de neiging hebben om loonbelasting in te houden op de ontslagvergoeding, tenzij de werkgever een verklaring van de belastingdienst heeft dat dit achterwege kan blijven. De werknemer zal voor deze verklaring ijveren aangezien de tarieven in Nederland meestal hoger zijn dan in het werkland.

Is deze situatie voor u actueel?

Heeft u vragen over ontslagvergoedingen in internationaal verband of wilt u een verklaring van de belastingdienst verwerven? Neem dan gerust contact met mij op.

U bereikt mij op 06 54 631 850 o per mail via ralf@mradviseurs.nl.

mr Ralf Ramakers

Ralf Ramakers _MR adviseurs

Ralf Ramakers

06 - 54 63 18 50 | ralf@mradviseurs.nl

Wellicht ook interessant voor u: