Versie: mei 2018

Via MRadviseurs.nl (verder: de website) worden persoonsgegevens verzameld en worden cookies geplaatst. Privacy is voor M & R Belastingadviseurs van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat M & R Belastingadviseurs in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. M& R Belastingadviseurs gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website en de beveiliging hiervan; 
 • het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • de uitvoering van onze van dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot M & R Belastingadviseurs, haar relaties en haar medewerkers; 
 • Met behulp van cookies:
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website; 
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; 

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht in te vullen. Deze bewaren wij totdat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben beantwoord.

Dienstverlening

Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening. Een algemeen overzicht van deze vormen, de gegevens die we hiervoor verwerken en de bewaartermijnen die wij hanteren treft u hieronder aan. Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen op deze privacy-en cookieverklaring bestaan, aangezien hierover met u aparte afspraken gemaakt kunnen worden. Met concrete vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Aangiftes

Voor het verzorgen van uw aangiftes verwerken wij uw NAW-gegevens, contactgegevens, salarisgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, Burgerservicenummer en alle overige financieel relevante informatie. Dit doen wij ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Deze gegevens zullen wij in principe bewaren tot 5 jaar nadat u geen klant meer van ons bent, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

Adviespraktijk

Wij bieden een variëteit aan onderwerpen en zaken waarover wij u kunnen adviseren. De gegevens die we hiervoor van u ontvangen kunnen dan ook zeer uiteenlopen. Wij verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve van het geven van goed juridisch advies, en bewaren deze gegevens in principe tot 5 jaar nadat u geen klant meer van ons bent. Dit, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.
Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met: 

 • Externe ICT-dienstverleners; 
 • Ons administratiekantoor; 
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder;
 • Notarissen, advocaten en andere fiscaal juridische dienstverleners

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Cookie beleid

Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website worden meegestuurd en door de uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij de instellingen onthouden en andere aanmeldgegevens bewaren of bij het tonen van overzichten tijdelijke instellingen bewaren.

Google Analitics

Via de website van MRadviseurs.nl worden cookies geplaatst door de Amerikaanse bedrijf Google als deel van de ‘Analitics’- dienst. Zo kan Google onze website vinden en krijgen wij rapportages over hoe bezoeken onze website gebruiken. De informatie die Google op die manier verkrijgt en het adres van uw computer ( IP-adres) wordt opgeslagen door Google op haar servers in de Verenigde staten, zonder dat wij hier invloed op hebben, wel hebben wij het laatste octet van het IP adres gemaskeerd. Wij hebben het ‘gegevens delen’ uitgezet. Daarnaast maken wij geen gebruik van andere Google – diensten, in combinatie met Google Analitics – cookies. Toestemming voor het plaatsen van een cookie ten behoeve van de Google diensten kunt u geven via onze cookiefloater door te klikken op ‘Cookies accepteren’.

Sociale cookies

Op de website van MRadviseurs.nl zijn buttons of widgets opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘tweeten’) op sociale netwerken. Deze werken door middel van een stukje code die van het sociale netwerk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De informatie die Twitter, Facebook en LinkedIn verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Net als Google stellen Twitter, Facebook en LinkedIn zich te houden aan de Safe Harbour principles doordat zij zijn aangesloten bij Safe Harbour- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit laat toe te veronderstellen dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor het aanpassen van toestemming van deze cookies verwijzen wij u naar de website van MRadviseurs.nl

Gegevensbeveiliging

M & R Belastingadviseurs maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via Ralf@mradviseurs.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 071-514 74 33 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

M & R Belastingadviseurs
Losplaatsweg 28 B
2201 CV Noordwijk

KvK: 27298296

Ralf@mradviseurs.nl 

071-514 74 33