Uw emigratie en de stamrecht B.V.

Uw emigratie en de stamrecht B.V.

Indien u wilt emigreren en u heeft in het verleden een ontslagvergoeding ondergebracht in een stamrecht BV, zijn er een aantal zaken, waarop u dient te letten.

Bij uw eigen emigratie dient uiteraard een groot aantal- vaak administratieve- zaken te regelen. Hierover wil ik het hier niet hebben. Wel maak ik de opmerking dat, wil men voor de fiscus ook inderdaad zijn geëmigreerd, men minimaal 12 maanden Nederland moet hebben verlaten zonder elders te hebben gewoond. Anders wordt men geacht Nederland nooit te hebben verlaten.


Emigratie BV

Bij uw emigratie speelt ook de eventuele emigratie van uw stamrecht BV. Dit verdient grote aandacht, gelet op eventuele nadelige gevolgen.

Volgens Nederland recht is een lichaam ( lees: BV ) altijd in Nederland gevestigd indien de oprichting in Nederland heeft plaats gevonden. Volgens internationaal recht ligt dat echter anders. In dat geval is een vennootschap gevestigd daar waar de centrale leiding ( lees: directie ) is gevestigd. Dit betekent dat op het moment dat u emigreert, terwijl u nog de directie voert over de stamrecht BV, de stamrecht BV ook emigreert.

Dit laatste is echter ingeval van stamrecht BV’s niet toegestaan en kan tot gevolg hebben dat de fiscus stelt dat het stamrecht is afgekocht en gelijk krijgt. Dit leidt dan tot een heffing van 52 % ( afgezien van eventueel verschuldigde revisierente ).

Om een dergelijke heffing te vermijden, zijn er een aantal oplossingen denkbaar.

  • Er wordt een ander bestuurder benoemd bij de stamrecht BV, die wel in Nederland woont, terwijl u vervolgens als bestuurder aftreedt. Deze nieuwe bestuurder kan bijvoorbeeld een familielid zijn. Het benoemen van een nieuwe bestuurder en aftreden van u als bestuurder vindt plaats door middel van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, gevolgd door de melding bij de Kamer van Koophandel. 

Het gevolg van deze actie is dat u nog slechts aandeelhouder bent van de stamrecht BV. Wel dient ervoor gezorgd te worden dat de nieuwe bestuurder ook echte bevoegdheden heeft en wel zodanig dat u toch in werkelijkheid nog alle touwtjes in handen heeft.
In zo’n geval zou de fiscus nog kunnen stellen dat  de stamrecht BV alsnog is geëmigreerd. De bevoegdheden van de directie kunnen het best worden vastgelegd in een management overeenkomst.

  • Afstorting van het stamrecht kapitaal naar een verzekeringsmaatschappij of bank.


Na de afstorting heeft de vennootschap geen functie meer en kan worden geliquideerd. De toekomstige utkeringen ontvangt u vervolgens van de verzekeringsmaatschappij of bank. Of dit een juiste keuze is, hangt helemaal van uw persoonlijke omstandigheden af.

  • Sinds 1 januari 2010 bestaat ook de mogelijkheid ( in afwijking wat ik hierboven schreef) om de stamrecht BV mee te laten verhuizen naar het buitenland, mits de nieuwe vestigingsplaats is gelegen binnen de Europese Unie.


In een dergelijk geval wordt de BV omgezet naar een vennootschap vergelijkbaar met de Nederlandse BV., bijvoorbeeld een S.A.R.L als het Frankrijk betreft. Aan deze regeling zijn een zeer groot aantal voorwaarden verbonden. Enkel alleen al uit kosten overwegingen adviseer ik deze mogelijkheid zelden.

Mocht u eventueel geïnteresseerd zijn in deze mogelijkheid, neem dan contact met mij op, dan stuur ik hierover een memo met de ins en outs.


Uitkeringen uit de stamrecht BV


Op het moment dat u in het buitenland woont zult- al dan niet op termijn- uitkeringen uit de stamrecht BV gaan genieten.

Op dat moment is het de vraag in welk land de uitkeringen belast zijn; uw nieuwe woonland of Nederland of wellicht beide. Met name om de laatste situatie te vermijden- dubbele belastingheffing- heeft Nederland met en zeer groot aantal landen een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Deze verdragen zijn qua opzet hetzelfde van structuur en is gebaseerd op het zogenaamde OESO modelverdrag. Wel is het zo dat door nieuwe inzichten bij het afsluiten van nieuwe verdragen Nederland anders aankijkt tegen bepaalde bronnen van inkomen. Datgene wat men in het verleden nog aan heffing overliet aan de andere verdragspartner, wil men nu zelf hebben. ( lees hierna).
Daarnaast geldt een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting slechts tussen twee landen, zodat er steeds gekeken moet worden naar het betreffende verdrag.

Voor stamrecht uitkeringen is er geen apart artikel opgenomen in belastingverdragen; wel kunnen de volgende hoofdlijnen worden weergegeven.

  • De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat voor bepaalde verdragen het zogenaamde arbeidsartikel van toepassing is. Dit betekent dat Nederland in zo’n geval mag heffen over de uitkeringen uit het stamrecht.

 

  • In een aantal verdragen is een specifiek lijfrente artikel opgenomen. In een dergelijk geval is de heffing toegewezen aan het woonland van de belastingplichtige. In veel gevallen mag Nederland dan helemaal niet heffen. Een voorbeeld hiervan is het verdrag met Thailand.

 

  • In meer recent gesloten verdragen wil Nederland ook ingeval van een lijfrente bepaling toch een gedeelte of de hele heffing naar zich toehalen. Kleine lijfrente uitkeringen worden ongemoeid gelaten ( bijvoorbeeld uitkeringen tot een bedrag van € 10.000,00 op jaarbasis ), maar bij overschrijding van dat bedrag wil Nederland over het hele bedrag heffen. Een voorbeeld van dergelijke verdrag zijn het verdragen met België en Portugal.


Zoals wel blijkt zal goed naar het belastingverdrag tussen Nederland en het land van uw keuze gekeken moeten worden om te zien welk land per saldo belasting mag heffen over de uitkeringen uit de stamrecht BV.


Heffing toegewezen aan Nederland

Indien u bent geëmigreerd naar een land, waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten en op grond van dit verdrag is de heffing aan Nederland toegewezen hoeft dit niet direct nadelig te zijn.

De belastingheffing bij buitenlands belastingplichtigen is namelijk beperkt. Zo betaald u in de eerste schijf slechts 10% inkomstenbelasting. Dit komt door het feit dat buitenlands belastingplichtigen geen volksverzekeringen betalen.

 

Belastingplicht 2014

Download hier de PDF

Noordwijk

Losplaatsweg 28 B
071-514 74 33

Rotterdam

Jan Leentvaarlaan 2 
010-820 02 44

Amsterdam

Hemonystraat 11
020-820 1110