Echtscheiding en aandelen in een BV van de directeur groot aandeelhouder

Echtscheiding en aandelen in een BV van de directeur groot aandeelhouder

Als een directeur groot aandeelhouder is gehuwd in gemeenschap van goederen, hoeft er bij een echtscheiding niet te worden afgerekend over de meerwaarde begrepen in de aandelen. Er kan, mits juist toegepast, worden gekozen voor een belastingvrije doorschuiving.

In een dergelijk geval kunnen de aandelen binnen twee jaar na de ontbinding van de huwelijks goederengemeenschap worden verdeeld tussen de ex echtgenoten. Let wel op, de ontbinding van de huwelijks goederengemeenschap vindt sinds 1 januari 2012 al plaats op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding.

Ingeval er sprake is van huwelijkse voorwaarden, en de andere partner is ook eigenaar van aandelen in de BV, kan van de belastingvrije doorschuiving geen gebruik worden gemaakt.

Is er dan geen andere oplossing mogelijk? 

Ja die is er wel, deze bestaat uit een gedeeltelijke opheffing van de huwelijkse voorwaarden, namelijk alleen voor zover het de aandelen van de BV betreft. Op deze manier kunnen vervolgens de aandelen belastingvrij worden toebedeeld, bij voorbeeld aan de partner die de onderneming van de BV voortzet. Uiteraard is het voor een dergelijke oplossing nodig dat partijen nog met elkaar door een deur kunnen. Anders ligt een  belastingheffing van 25 % van de waarde van de aandelen op de loer.

Komt men er samen niet uit, dan is er, naast de belastingaanslag voor de verkoper van 25%, ook nog eens een onverwacht voordeel voor de “ koper “. Hij heeft aandelen in het bezit met een hogere verkrijgingsprijs en kan dus voor dat gedeelte onbelast gelden aan de vennootschap onttrekken. 

Activa in de BV

Een andere grote valkuil is dat men vaak geen oog heeft voor de activa van de BV.

Er kan onder omstandigheden namelijk sprake zijn van een onroerend goed BV. Indien de aandelen BV worden overgedragen als gevolg van een echtscheiding is er in de meeste gevallen sprake van  6 %- overdrachtsbelasting.

Wanneer is er sprake van een onroerend goed BV?

  •  De bezittingen van de BV bestaan voor 50% of meer uit onroerende zaken (bezitseis) en
  •  Deze onroerende zaken zijn, als geheel genomen, hoofdzakelijk dienstbaar aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van die onroerende zaken            (exploitatie- eis).

Ook indien er sprake is van een dergelijke onroerend goed BV, kan de overdrachtsbelasting worden vermeden door de opheffing van de huwelijkse voorwaarden voor wat betreft de aandelen van de BV.

Uit de praktijk blijkt dat men zich van de ze consequenties onvoldoende bewust is en dat de fiscus een onverwachte meevaller toucheert in de vorm van inkomstenbelasting en soms overdrachtsbelasting.

Een goede adviseur die op de hoogte is van deze aspecten, verdient zich zelf snel terug.

Heeft u vragen over dit onderwerp, belt u gerust voor een afspraak. Die is zo gemaakt!

 

mr Ralf Ramakers

 

Noordwijk

Losplaatsweg 28 B
071-514 74 33

Rotterdam

Jan Leentvaarlaan 2 
010-820 02 44

Amsterdam

Hemonystraat 11
020-820 1110